Betingelser for reservasjoner

Wilhelmsen House Apartments AS (WH)


RESERVASJON

Antall rom/leiligheter som skal leveres av Wilhelmsen House Apartments, heretter (WH) skal fremgå av bekreftelsen.

WH gjør sitt beste for at spesielle ønsker blir møtt, men kan ikke garantere dette.

Beboer må være over 18 år.


OVERNATTINGSHYBEL

Leiligheten/rommet er på Wilhelmsen House, Halfdan Wilhelmsens allé 22, 3116 Tønsberg

Oversendelse av denne avtalen anses som overlevering av tjenesten.

Overnattingshybelen aksepteres “som den er” i samsvar med informasjon, tegninger og bilder på www.wh.no. Kunden må akseptere mindre avvik fra oppgitt informasjon om overnattingshybelen.

AVTALENS GYLDIGHET

De avtalte fra-til datoer og priser er bindende for begge parter.

BETALING

Avtalt beløp betales med kredittkort, bankkort eller via 3. partsleverandører før oppholdets start.

Ved langtidsleie skal det betales månedlig på forskudd.

Bestilling av tilleggstjenester som tidlig innsjekk, sen utsjekk, frokost, barneseng og annet betales via betalingslink som blir sendt via sms og mail.

Ved avtale om fakturering: Fakturering skal godkjennes av WH etter utført kredittsjekk før oppholdets start.

WH forbeholder seg rett til å justere prisene som følge av endrede kostnader ved økte skatter og avgifter eller andre forhold utenfor WHs kontroll. Slike prisjusteringer skal varsles, og skal ikke tre i kraft før 1 måned etter varselet.

 

KUNDENS DISPONERING AV OVERNATTINGSHYBLENE

Overnattingshybelen kan bare benyttes til beboelse og overnatting, og kan bare benyttes av kunden. Fremleie av leieobjektet er ikke tillatt. All form for næringsvirksomhet er forbudt. WH forbeholder seg retten til å nekte innsjekking av personer under 18 år.

Innsjekking kan tidligst finne sted kl 15 på avtalt startdato for bruksperioden. Utsjekking må finne sted innen kl 11. Leiligheten/rommet kan ikke disponeres utover dette tidspunkt med mindre annet er avtalt med WH. Sen utsjekk uten avtale belastes med 100% av døgnpris uten forbehold. Kunden skal ta med seg alle personlige eiendeler ved utsjekking.

Kunden plikter å ivareta overnattingshybelen og fellesarealer med tilbørlig aktsomhet og i alminnelig god stand. Kunden plikter å sette seg inn i branninstrukser som er plassert i hver overnattingshybel. Kunden må for øvrig opptre i samsvar med de til enhver tid gjeldende husordensregler.

WH tillater ikke fester i leilighetene, og vektertjenester har rett til å avvise enhver beboer som bryter dette reglementet.

WH forbeholder seg retten til å nekte adgang eller avslutte leieforholdet uten refusjon av kostnad til en hver gjest/beboer som skaper ordensforstyrrelser.

Kunden skal varsle WH umiddelbart dersom det oppdages skade på eiendommen.

Kunden skal gi WH adgang til overnattingshybelen for rengjøring og for øvrig nødvendig vedlikehold.

WH tilbyr fri Wi-Fi til alle våre beboere. Tilbudet er en gratistjeneste som ikke gis rett til reklamasjon.


WHs
PLIKTER

WH skal sørge for rengjøring av overnattingshybelen hver femte kalenderdag. WH skal også sørge for rengjøring ved enhver utsjekking av overnattingshybelen.

WH skal holde overnattingshybelen forsikret. WH bærer for øvrig intet ansvar for skader, kostnader eller tap som måtte oppstå ved innbrudd, brann, røykutvikling, strømavbrudd, vannskade eller av andre årsaker. Kunden er i denne forbindelse innforstått med at WH skal holdes skadesløs. Beboere oppfordres til å tegne innbo-/reiseforsikring, og må selv eventuelt anmelde tyveri eller skader.

AVBESTILLING

Alle avbestillinger og endringer på en reservasjon skal sendes skriftlig til post@wh.nofor å regnes som gyldige.

Avbestilling og endring av opphold 1-7 døgn

Avbestilling senere enn 24 timer før check in (15.00) vil bli belastet i sin helhet med inntil/maksimalt 3 dager.

Ved uanmeldt uteblivelse belastes bestiller i sin helhet – 100% avoppholdet

 

Avbestilling og endring av opphold 7-90 døgn

Avbestilling eller endring senere enn 7 dager før ankomst vil bli belastet i sin helhet med inntil/maksimalt 7 dager fra avbestillingsdag.

Ved uanmeldt uteblivelse belastes bestiller med inntil 7 dager iht. avtalt pris for hele oppholdet.

Avbestilling av opphold over 90 døgn

Avbestilling eller endring senere enn 14 dager før ankomstdag vil bli belastet i sin helhet med inntil/maksimalt 14 dager fra ankomstdag.

Ved uanmeldt uteblivelse belastes bestiller med inntil 14 dager iht. avtalt pris for hele oppholdet. Egne betingelser for avtalekunder.

MISLIGHOLD

Dersom overnattingshybelen ikke er i samsvar med avtalte vilkår, skal kunden gi beskjed til WH innen rimelig tid etter at forholdet blir oppdaget. Forsinket reklamasjon medfører tap av eventuelle misligholdsanksjoner.

Dersom kunden påfører overnattingshybelen skade, vil WH utbedre forholdet til kundens kostnad. Alle rom/leiligheter er røykfrie, overtredelser vil bli bøtelagt med kr 5000.

Dersom kunden misligholder sine forpliktelser etter avtalen, kan WH deaktivere kundens adgangskode og fullføre utsjekking av kunden 5 dager at WH har sendt varsel om mislighold.

Dyrehold er ikke tillatt i leilighetene/rommene. Brudd på dette vil medføre ekstra kostnad for vask.

Ved utsjekk skal rommene/leilighetene overleveres godt vedlikeholdt. Ved uaktsom bruk som krever ekstra rengjøring (evt. rens) blir dette belastet kunden.

Ved vesentlig mislighold av avtalen kan WH terminere avtalen og iverksette utsjekking med umiddelbar virkning. Betalingsmislighold og bruk i strid med avtalen anses som vesentlig mislighold.

Kunden aksepterer at WH får håndpant i alle eiendeler som legges igjen i overnattingshybelen etter utsjekking. Dersom WH vurderer at eiendelene har begrenset økonomisk verdi, står WH fritt til å kaste eiendelene uten varsel.

  1. KLAGE

Klage fra kunde eller beboer skal fremstilles skriftlig overfor WH så snart som mulig og senest avreisedag.

 

  1. DIVERSE

Husleieloven har ikke anvendelse på dette avtaleforholdet, jfr. husleieloven § 1-1 fjerde ledd.

Kunden vedtar at tvangsfravikelse kan gjennomføres etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd alternativ a.

Kunden vedtar at tvangsfravikelse kan gjennomføres etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd alternativ b.

Ettersom levering anses å finne sted ved endelig bestilling og oversendelse av avtalen, får ikke reglene om avbestilling etter forbrukerkjøpsloven § 41 anvendelse på avtaleforholdet.

Ettersom avtalen faller inn under angrerettloven § 22 bokstav m), får ikke regler om angrerett anvendelse på avtaleforholdet.

Det er ikke tillatt fremleie av overnattingshybelen.