Betingelser for reservasjoner

RESERVASJON
Antall rom/leiligheter som skal leveres av Wilhelmsen House Apartments, heretter (WH) skal fremgå av bekreftelsen.
WH gjør sitt beste for at spesielle ønsker blir møtt, men kan ikke garantere dette.

Beboer må være over 18 år.

OVERNATTINGSHYBEL
Leiligheten/rommet er på Wilhelmsen House, Halfdan Wilhelmsens allé 22, 3116 Tønsberg
Oversendelse av denne avtalen anses som overlevering av tjenesten.

Overnattingshybelen aksepteres “som den er” i samsvar med informasjon, tegninger og bilder på www.wh.no. Kunden må akseptere mindre avvik fra oppgitt informasjon om overnattingshybelen.

AVTALENS GYLDIGHET
De avtalte fra-til datoer og priser er bindende for begge parter.

BETALING
Avtalt beløp betales med kredittkort/bankkort før oppholdets start.
Ved langtidsleie skal det betales månedlig på forskudd.

*Fakturakunder får tilsendt faktura på oppholdet.

WH forbeholder seg rett til å justere prisene som følge av endrede kostnader ved økte skatter og avgifter eller andre forhold utenfor WHs kontroll. Slike prisjusteringer skal varsles, og skal ikke tre i kraft før 1 måned etter varselet.

 

NB: Ved bestilling av opphold hos 3. partsleverandører som hotels.com og booking.com er det viktig å sjekke at riktig kortnummer er lagt inn under betaling. Om det ligger feil kortnummer inne kan 3. partsleverandører slette rommet da de ikke får trukket for overnattingen.

KUNDENS DISPONERING AV OVERNATTINGSHYBLENE
Overnattingshybelen kan bare benyttes til beboelse og overnatting, og kan bare benyttes av kunden. Fremleie av leieobjektet er ikke tillatt. All form for næringsvirksomhet er forbudt. WH forbeholder seg retten til å nekte innsjekking av personer under 18 år.

Innsjekking kan tidligst finne sted kl 15 på avtalt startdato for bruksperioden. Utsjekking må finne sted innen kl 11. Leiligheten/rommet kan ikke disponeres utover dette tidspunkt med mindre annet er avtalt med WH. Sen utsjekk uten avtale belastes med 100% av døgnpris uten forbehold. Kunden skal ta med seg alle personlige eiendeler ved utsjekking.

Sen utsjekk og/eller tidlig innsjekk kan bestilles på forespørsel. Ekstra kostnad kr 200.

*Husdyr er ikke tillatt.

Kunden plikter å ivareta overnattingshybelen og fellesarealer med tilbørlig aktsomhet og i alminnelig god stand. Kunden plikter å sette seg inn i branninstrukser som er plassert i hver overnattingshybel. Kunden må for øvrig opptre i samsvar med de til enhver tid gjeldende husordensregler.
WH tillater ikke fester i leilighetene, og vektertjenester har rett til å avvise enhver beboer som bryter dette reglementet.
WH forbeholder seg retten til å nekte adgang eller avslutte leieforholdet uten refusjon av kostnad til en hver gjest/beboer som skaper ordensforstyrrelser.
Kunden skal varsle WH umiddelbart dersom det oppdages skade på eiendommen.
Kunden skal gi WH adgang til overnattingshybelen for rengjøring og for øvrig nødvendig vedlikehold.

WH tilbyr fri Wi-Fi og Air-Play til alle våre beboere. Tilbudet er en gratistjeneste som ikke gis rett til reklamasjon.

WHs PLIKTER
WH skal sørge for rengjøring av overnattingshybelen hver femte kalenderdag. Ved langtidsleie (30 dager +) rengjøres rommet hver 7. dag. WH skal også sørge for rengjøring ved enhver utsjekking av overnattingshybelen.

WH skal holde overnattingshybelen forsikret. WH bærer for øvrig intet ansvar for skader, kostnader eller tap som måtte oppstå ved innbrudd, brann, røykutvikling, strømavbrudd, vannskade eller av andre årsaker. Kunden er i denne forbindelse innforstått med at WH skal holdes skadesløs. Beboere oppfordres til å tegne innbo-/reiseforsikring, og må selv eventuelt anmelde tyveri eller skader.

 

SØPPEL

Vi følger Miljødirektoratets krav om sortering av avfall. Våre gjester er pliktige til å sortere sitt avfall i riktig avfallsdunk på rommet. Matavfall, papp, plastavfall og restavfall.  

AVBESTILLING
Alle avbestillinger og endringer på en reservasjon skal sendes skriftlig til post@wh.no for å regnes som gyldige. Egne betingelser gjelder for reservasjon hos 3. parts leverandør som for eksempel booking.com og Expedia. Her må gjesten selv kontaktet bookingsselskapet som er brukt.

Avbestilling og endring av opphold 1-7 døgn
Avbestilling senere enn 24 timer før check in (15.00) vil bli belastet i sin helhet med inntil/maksimalt 3 dager.
Ved uanmeldt uteblivelse belastes bestiller i sin helhet – 100% av oppholdet

Avbestilling og endring av opphold 7-90 døgn
Avbestilling eller endring senere enn 7 dager før ankomst vil bli belastet i sin helhet med inntil/maksimalt 7 dager fra avbestillingsdag.

Ved uanmeldt uteblivelse belastes bestiller med inntil 7 dager iht. avtalt pris for hele oppholdet.

MISLIGHOLD
Dersom overnattingshybelen ikke er i samsvar med avtalte vilkår, skal kunden gi beskjed til WH innen rimelig tid etter at forholdet blir oppdaget. Forsinket reklamasjon medfører tap av eventuelle misligholdsanksjoner.

Dersom kunden påfører overnattingshybelen skade, vil WH utbedre forholdet til kundens kostnad. Alle rom/leiligheter er røykfrie, overtredelser vil bli bøtelagt med kr 5000.
Dersom kunden misligholder sine forpliktelser etter avtalen, kan WH deaktivere kundens adgangskode og fullføre utsjekking av kunden. Resterende beløp for videre booket opphold vi da ikke bli refundert.
Dyrehold er ikke tillatt i leilighetene/rommene. Brudd på dette vil medføre ekstra kostnad for vask.

Ved utsjekk skal rommene/leilighetene overleveres godt vedlikeholdt. Kunden skal vaske opp der det er brukt kjøkkenutstyr. Ved uaktsom bruk som krever ekstra rengjøring (evt. rens) blir dette belastet kunden.

Ved vesentlig mislighold av avtalen kan WH terminere avtalen og iverksette utsjekking med umiddelbar virkning. Betalingsmislighold og bruk i strid med avtalen anses som vesentlig mislighold.

Kunden aksepterer at WH får håndpant i alle eiendeler som legges igjen i overnattingshybelen etter utsjekking. Dersom WH vurderer at eiendelene har begrenset økonomisk verdi, står WH fritt til å kaste eiendelene uten varsel.

Sist endret 04. febrauar  2024