Gjermund Krogrud

Psykologspesialist og karakteranalytiker

TJENESTER

Jeg har erfaring med og tar imot voksne pasienter med de fleste typer problematikk, blant annet depresjon, angst, følelsesreguleringsvansker, relasjonelle vansker, selvfølelsesproblemtikk, traumer, stress og utbrenthet.

Når jeg jobber i privat praksis jobber jeg hovedsakelig ut fra et karakteranalytisk perspektiv. Terapimetoden tilpasses hver enkelt pasients behov. Nedenfor følger en beskrivelse av grunnleggende rammer for en karakteranalytisk terapi, og noen typiske terapeutintervensjoner.

KARAKTERANALYSE

Karakteranalyse en særnorsk psykoanalytisk terapitradisjon med lange historiske røtter. Dagens karakteranalyse kan ses som en integrasjon av tradisjonell kroppsbasert karakteranalyse og relasjonell psykoanalyse. Du kan lese mer om denne tradisjonen på www.karakteranalyse.no
 
Karakteranalyse er ofte en intensiv og langsiktig behandlingsform. Terapeut og pasient møtes en eller flere dager i uken, og behandlingen kan strekke seg over flere år.
 
Som navnet indikerer er det karakteren som settes i fokus i en karakteranalyse. Vi jobber med å bevisstgjøre og endre repeterende mønstre av selvbegrensende emosjonelle og relasjonelle væremåter. Målet for en karakteranalyse er å få tilgang til iboende emosjonelle og relasjonelle kapasiteter som man på bakgrunn av tidligere livserfaringer ubevisst har gitt avkall på. Økt tilgang på disse kapasitetene styrker mulighetene til å leve et rikere liv og utvikle en bedre psykisk helse.
 
Når du går i en karakteranalyse er det din hovedoppgave å sette ord på det du er mest i kontakt med – det som preger din indre opplevelsestilstand for øyeblikket. Gi deg selv tilstrekkelig med tid og rom i terapitimene, slik at du kan komme i kontakt med deg selv og din umiddelbare kroppsforankrede opplevelse. Bli oppmerksom på det som lever i deg av følelser, stemninger, kroppsfornemmelser, bevegelsesimpulser, forestillingsbilder, tanker, minner og assosiasjoner. Legg også merke til hvordan du opplever kontakten med meg som terapeut. Forsøk å la det du snakker om i timene reflektere det som til enhver tid er mest levende tilstede i deg. Se om du kan la ordene komme direkte fra det du opplever.
 
Det du forteller og uttrykker setter agendaen for timene og gir retning til vår felles utforskning. Instruksjonen om å snakke om det du opplever er både en grunnleggende rettighet og et ansvar i terapisettingen. Du vil få mest ut av behandlingen om du gjør ditt ytterste for å være mest mulig åpen og ærlig om det du til enhver tid opplever, også det som føles flaut eller sosialt uakseptabelt.
 
Min hovedoppgave som psykolog og karakteranalytiker er å hjelpe deg å oppleve mer av deg selv. I timene etterstreber jeg å hensette meg i en tilstand der jeg er følelsesmessig åpen og tilstede med det du forteller gjennom ord, kroppsspråk og væremåte, og det jeg selv opplever kroppslig og emosjonelt i møte meg deg. Jeg lytter særlig med henblikk på å fornemme i hvilken grad du er i emosjonell kontakt med deg selv og med meg, og hvordan denne kontakten varierer gjennom timen. På bakgrunn av denne lytterposisjonen kan jeg komme til å intervenere på mange ulike måter. De fleste intervensjoner har som formål å øke din bevissthet om deg selv, dine følelser, og dine måter å forholde deg til andre på.
 
Mange ganger vil intervensjonene og innspillene mine rette seg mot ting som skjer utenfor terapirommet. På bakgrunn av det du forteller kan vi for eksempel rette fokus mot relasjonelle samspillsituasjoner fra din hverdag, mot drømmer eller fantasier du har, eller mot tilbakevennende følelser og tanker du har om deg selv. Vi stopper da opp og utforsker det du opplever på mikroplan for å bli bedre kjent med hva som er dine karakteristiske emosjonelle og relasjonelle særtrekk.
 
I andre tilfeller vil mine intervensjoner rette fokus mot det som skjer her-og-nå, i deg og mellom oss i terapisituasjonen. Jeg kan for eksempel komme til å si noe om hva jeg ser og opplever relatert til ditt kroppsspråk og nonverbale kommunikasjon. Vi kommuniserer ikke bare gjennom ord. Kroppen og væremåtene våre kommuniserer ofte vel så presist som det vi forteller med ord. Jeg kan derfor komme til å kommentere på det jeg observerer i timen av kroppsspråk, holdninger, ansiktsuttrykk, gester, bevegelser etc. Slike kommentarer er å betrakte som invitasjoner til å øke din bevissthet om egne karaktertrekk.
 
Det du sier og det du uttrykker kroppslig og emosjonelt skaper samtidig et kroppslig og emosjonelt inntrykk i andre mennesker. Vi har den evnen at vi beveger, og lar oss bevege av andre. Når mennesker er sammen på en nær måte kan våre emosjonelle kroppstilstander bli synkronisert slik at vi erfarer elementer av hverandres opplevelsestilstand. Vi kan erfare både bevisste og ubevisste sider ved den andre. De opplevelsene jeg som terapeut blir sittende med i møtet med deg kan derfor si noe viktig om deg og din karakter. Av denne grunn kan jeg komme til å sette ord på det jeg selv opplever når jeg er sammen med deg, for eksempel hvordan jeg opplever å «se verden fra dine øyne», hvilke spontane og autentiske reaksjoner som oppstår i meg, eller hvem jeg opplever «å bli» i møtet med deg. Slike utspill er å betrakte som invitasjoner til å bli oppmerksom på det som utspiller seg mellom oss, og øke bevisstheten om deg selv. 
 
Å gå i en karakteranalyse er å befinne seg i et eksistensielt laboratorium. I relasjon med karakteranalytiker studerer du eksistensielle grunnbetingelser for hvordan du relaterer deg til deg selv og andre, og hvordan du ubevisst begrenser egen livsutfoldelse. Over tid kan du innenfor rammene av terapirelasjonen teste ut nye emosjonelle og relasjonelle væremåter, og på den måten styrke mulighetene leve et rikere og mer tilfredsstillende liv.

KONTAKT

Dersom det ønskes skriftlige uttalelser, attester eller rapporter, eller at jeg skal kontakte fastlege eller andre offentlige instanser, vil pris pr individualsamtale gjelde for den tiden arbeidet tar.

Timer må avbestilles senest 48 timer før avtalt tid. Timer som avbestilles senere enn dette må betales i sin helhet. Dette gjelder også ved avbestilling som følge av sykdom.

Prisene justeres årlig i august/september.

PRISER

Gjermund Krogrud

Jeg fullførte min 6 årige psykologutdanning ved Universitetet i Bergen i 2009 og har lang erfaring fra offentlig psykisk helsevern og privat praksis. Jeg har gjennomført to omfattende etterutdanninger; en 5 årig psykoterapiutdanning fra Norsk Karakteranalytisk Institutt, og en 3 årig psykoterapiutdanning i Emosjonsfokusert terapi fra Norsk Institutt for Emosjonsfokusert terapi. I 2015 ble jeg godkjent «Spesialist i klinisk psykologi».