English information at the bottom

BETINGELSER FOR RESERVASJONER
Wilhelmsen House Apartments AS (WH)


RESERVASJON
Antall rom/leiligheter som skal leveres av Wilhelmsen House Apartments, heretter (WH) skal fremgå av bekreftelsen.
WH gjør sitt beste for at spesielle ønsker blir møtt, men kan ikke garantere dette.

Beboer må være over 18 år.

OVERNATTINGSHYBEL
Leiligheten/rommet er på Wilhelmsen House, Halfdan Wilhelmsens allé 22, 3116 Tønsberg
Oversendelse av denne avtalen anses som overlevering av tjenesten.

Overnattingshybelen aksepteres "som den er" i samsvar med informasjon, tegninger og bilder på www.wh.no. Kunden må akseptere mindre avvik fra oppgitt informasjon om overnattingshybelen.

AVTALENS GYLDIGHET
De avtalte fra-til datoer og priser er bindende for begge parter.

BETALING
Avtalt beløp betales med kredittkort, bankkort eller via 3. partsleverandører før oppholdets start.
Ved langtidsleie skal det betales månedlig på forskudd.

Bestilling av tilleggstjenester som tidlig innsjekk, sen utsjekk, frokost, barneseng og annet betales via betalingslink som blir sendt via sms og mail.

Ved avtale om fakturering: Fakturering skal godkjennes av WH etter utført kredittsjekk før oppholdets start.

WH forbeholder seg rett til å justere prisene som følge av endrede kostnader ved økte skatter og avgifter eller andre forhold utenfor WHs kontroll. Slike prisjusteringer skal varsles, og skal ikke tre i kraft før 1 måned etter varselet.

KUNDENS DISPONERING AV OVERNATTINGSHYBLENE
Overnattingshybelen kan bare benyttes til beboelse og overnatting, og kan bare benyttes av kunden. Fremleie av leieobjektet er ikke tillatt. All form for næringsvirksomhet er forbudt. WH forbeholder seg retten til å nekte innsjekking av personer under 18 år.

Innsjekking kan tidligst finne sted kl 15 på avtalt startdato for bruksperioden. Utsjekking må finne sted innen kl 11. Leiligheten/rommet kan ikke disponeres utover dette tidspunkt med mindre annet er avtalt med WH. Sen utsjekk uten avtale belastes med 100% av døgnpris uten forbehold. Kunden skal ta med seg alle personlige eiendeler ved utsjekking.

Kunden plikter å ivareta overnattingshybelen og fellesarealer med tilbørlig aktsomhet og i alminnelig god stand. Kunden plikter å sette seg inn i branninstrukser som er plassert i hver overnattingshybel. Kunden må for øvrig opptre i samsvar med de til enhver tid gjeldende husordensregler.
WH tillater ikke fester i leilighetene, og vektertjenester har rett til å avvise enhver beboer som bryter dette reglementet.
WH forbeholder seg retten til å nekte adgang eller avslutte leieforholdet uten refusjon av kostnad til en hver gjest/beboer som skaper ordensforstyrrelser.
Kunden skal varsle WH umiddelbart dersom det oppdages skade på eiendommen.
Kunden skal gi WH adgang til overnattingshybelen for rengjøring og for øvrig nødvendig vedlikehold.

WH tilbyr fri Wi-Fi til alle våre beboere. Tilbudet er en gratistjeneste som ikke gis rett til reklamasjon.

WHs PLIKTER
WH skal sørge for rengjøring av overnattingshybelen hver femte kalenderdag. WH skal også sørge for rengjøring ved enhver utsjekking av overnattingshybelen.

WH skal holde overnattingshybelen forsikret. WH bærer for øvrig intet ansvar for skader, kostnader eller tap som måtte oppstå ved innbrudd, brann, røykutvikling, strømavbrudd, vannskade eller av andre årsaker. Kunden er i denne forbindelse innforstått med at WH skal holdes skadesløs. Beboere oppfordres til å tegne innbo-/reiseforsikring, og må selv eventuelt anmelde tyveri eller skader.

AVBESTILLING
Alle avbestillinger og endringer på en reservasjon skal sendes skriftlig til post@wh.no for å regnes som gyldige. Egne betingelser gjelder for reservasjon hos 3. parts leverandør som for eksempel booking.com og Expedia.

Avbestilling og endring av opphold 1-7 døgn
Avbestilling senere enn 24 timer før check in (15.00) vil bli belastet i sin helhet med inntil/maksimalt 3 dager.
Ved uanmeldt uteblivelse belastes bestiller i sin helhet – 100% av oppholdet

Avbestilling og endring av opphold 7-90 døgn
Avbestilling eller endring senere enn 7 dager før ankomst vil bli belastet i sin helhet med inntil/maksimalt 7 dager fra avbestillingsdag.

Ved uanmeldt uteblivelse belastes bestiller med inntil 7 dager iht. avtalt pris for hele oppholdet.


MISLIGHOLD
Dersom overnattingshybelen ikke er i samsvar med avtalte vilkår, skal kunden gi beskjed til WH innen rimelig tid etter at forholdet blir oppdaget. Forsinket reklamasjon medfører tap av eventuelle misligholdsanksjoner.

Dersom kunden påfører overnattingshybelen skade, vil WH utbedre forholdet til kundens kostnad. Alle rom/leiligheter er røykfrie, overtredelser vil bli bøtelagt med kr 1500.
Dersom kunden misligholder sine forpliktelser etter avtalen, kan WH deaktivere kundens adgangskode og fullføre utsjekking av kunden 5 dager at WH har sendt varsel om mislighold.

Dyrehold er ikke tillatt i leilighetene/rommene. Brudd på dette vil medføre ekstra kostnad for vask.

Ved utsjekk skal rommene/leilighetene overleveres godt vedlikeholdt. Ved uaktsom bruk som krever ekstra rengjøring (evt. rens) blir dette belastet kunden.

Ved vesentlig mislighold av avtalen kan WH terminere avtalen og iverksette utsjekking med umiddelbar virkning. Betalingsmislighold og bruk i strid med avtalen anses som vesentlig mislighold.

Kunden aksepterer at WH får håndpant i alle eiendeler som legges igjen i overnattingshybelen etter utsjekking. Dersom WH vurderer at eiendelene har begrenset økonomisk verdi, står WH fritt til å kaste eiendelene uten varsel.

KLAGE
Klage fra kunde eller beboer skal fremstilles skriftlig overfor WH så snart som mulig og senest avreisedag.


DIVERSE
Husleieloven har ikke anvendelse på dette avtaleforholdet, jfr. husleieloven § 1-1 fjerde ledd.

Kunden vedtar at tvangsfravikelse kan gjennomføres etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd alternativ a.

Kunden vedtar at tvangsfravikelse kan gjennomføres etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd alternativ b.

Ettersom levering anses å finne sted ved endelig bestilling og oversendelse av avtalen, får ikke reglene om avbestilling etter forbrukerkjøpsloven § 41 anvendelse på avtaleforholdet.

Ettersom avtalen faller inn under angrerettloven § 22 bokstav m), får ikke regler om angrerett anvendelse på avtaleforholdet.

Det er ikke tillatt fremleie av overnattingshybelen.


AGREEMENT FOR ACCOMMODATION
Wilhelmsen House Apartments (WH)
 
 
RESERVATIONS
The number of rooms/apartments provided by Wilhelmsen House Apartments (WH) will be described on the confirmation of order.
Residents must be over the age of 18.
 
ACCOMMODATION
Your room/apartment is located at Wilhelmsen House, Halfdan Wilhelmsens allé 22, 3116 Tønsberg, Submission of this Agreement will be considered as handover of the service.
The accommodation is accepted "as is" and in accordance with information, floor plan and photos on www.wh.no. The customer accepts minor deviations from specified information about the accommodation.
 
PERIOD OF USE
The agreed dates and rates on your confirmation are binding on both parties.
 
PAYMENT
The total amount for the period of use shall be paid in advance by visa card/credit card by the paymentlink sent from WH, or by 3rd party suppliers.
In case of long term rental; monthly payment will be arranged. Always in advance.
Invoice can be arranged for company customers. WH will do a credit check of the company.
When ordering extra services like early check in, late check out, child bed, breakfast and extended stay WH will send a paymentlink by sms and e-mail for the extra costs.
WH has the right to adjust prices due to an increase in taxes or charges or other circumstances beyond WH's control. Such price adjustments shall be notified to the customer and shall not enter into force until one month after the notification.
 
THE CUSTOMER'S USE OF THE ACCOMMODATION
The accommodation can only be used for housing, and can only be used by the customer.  WH may refuse persons less than 18 years old from checking in.
Check-in can at the earliest take place at 3 pm on the agreed start date. Check-out must take place before 11 am. If the guest has failed to check out at 11 am, WH will charge the guest one extra day.  
The customer shall not leave any personal belongings when checking out.
 
The accommodation and the common areas shall be treated with due care and maintained in a general good condition by the customer. The customer shall be familiar with the fire instructions found in the accommodation.
WH do not allow parties in the apartment and are allowed to remove guests that do not follow the instructions.
Pets are not allowed at WH.
The customer shall notify WH immediately in the event of any damage discovered on the property. Call 971 35 000 and press 5-1 or send an e-mail to post@wh.no.
The customer shall provide WH with access for cleaning, and otherwise for all necessary maintenance.
WH offers free Wi-Fi to all guests. The service is delivered for free, so complains do not give right for compensation.
 
WH'S OBLIGATIONS
WH shall ensure cleaning of the accommodation every fifth calendar day. WH shall also ensure cleaning of the accommodation at check-out.
WH shall provide insurance for the accommodation. WH carries otherwise no liability for damages, costs or losses that may arise from burglary, fire, smoke, power outage, water damage or other reasons. The customer accepts that WH in such circumstances shall be indemnified.
 
BREACH OF THE AGREEMENT
If the accommodation is not in accordance with the terms agreed, the customer shall notify WH within a reasonable time after the breach is discovered. Delayed notification of breach result in loss of any remedies for breach of agreement.
If any damages of the accommodation are caused by the customer, WH has the right to rectify the damage at the customer's expense. It is forbidden to smoke in Wilhelmsen House, and every infringement of the ban on smoking results in a fee of NOK 1.500.
If the customer does not comply with the customer's obligations in this Agreement, WH can, five days after a written notice of breach, deactivate the customer's access code and carry out a check-out of the customer.
If there is a material breach of the agreement, WH may terminate the agreement and carry out check-out with immediate effect. Default of payment and use of the accommodation in violation of the terms of the agreement is considered a material breach.
The customer agrees that WH gets a pledge in all assets that are left in the accommodation after check-out. If WH considers these assets to have limited economic value, WH may get rid of these possessions without further notice.
 
CANCELLATION
For a cancellation to be valid it must be sent by e-mail to post@wh.no. If reservations have been made at 3rd party suppliers it has to be cancelled were the reservation was made.
Cancellation of short time rental (1-7 days) must be cancelled 24 hours before arrival (at 3.p.m the day before arrival). Cancellation later than 24 hours before arrival will be charged in their entirely for up to 3 days from the day of cancellation.
No show will be charged 100%.
Cancellation of 7-90 days of rental must be done 7 days before arrival. Any cancellation made later than 7 days before arrival will be charged up to 7 days from the day of cancellation.

MISCELLANEOUS
The Norwegian Tenancy Act does not apply to this agreement, ref. the Norwegian Tenancy Act section 1-1 fourth paragraph.
The customer accepts that an eviction can be carried out according to the Norwegian Enforcement Act section 13‑2 third paragraph litra a.
The customer accepts that an eviction can be carried out in accordance with the Norwegian Enforcement Act section 13-2 third paragraph litra b.
Since delivery is deemed to take place when submitting a final order and submission of the Agreement, the rules regarding the right to cancellation in the Norwegian Consumer Law section 41 shall not apply to this agreement.
As the Norwegian Cancellation Act section 22 litra m) is applicable, the rules on the right of withdrawal from the agreement do not apply to the agreement.
 
Sublease of the accommodation is not permitted.